Thiết Kế bản vẽ công trình

Thiết Kế bản vẽ công trình

Thiết Kế bản vẽ công trình

Thiết Kế bản vẽ công trình

Thiết Kế bản vẽ công trình
Thiết Kế bản vẽ công trình

Thiết Kế

Thiết kế bản vẽ thi công là thiết kế kỹ thuật đảm bảo thể hiện được đầy đủ các thông số kỹ thuật, vật tư sử dụng và chi tiết cấu tạo phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng, đảm bảo đủ điều kiện để triển khai thi công  xây dựng công trình.

Thiết kế bản vẽ thi côngThiết kế bản vẽ thi công

Như vậy, thiết kế bản vẽ thi công là giai đoạn cuối cùng trong quá trình thiết kế cho mộtcông trình xây dựng. Hiển nhiên nó phải được triển khai dựa trên thiết kế kỹ thuật đã được chủ đầu tư phê duyệt. Bản vẽ thi công cần phải được sự phê duyệt của chủ đầu tư trước khi triển khai thi công công trình.

Đối với thiết kế 1 bước, chủ đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công để người quyết định đầu tư phê duyệt cùng với báo cao kinh tế – kỹ thuật.

Đối với thiết kế 2 bước, chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công.

Đối với thiết kế 3 bước, bản vẽ thi công cần phải được chủ đầu tư phê duyệt trước khi triển khai thi công. Chủ đầu tư cũng có thể thuê tư vấn giám sát kiểm tra bản vẽ thi công trước khi phê duyệt.

Bài viết khác