Công trình đã thi công

Công trình đã thi công

Công trình đã thi công

Công trình đã thi công

Công trình đã thi công
Công trình đã thi công

Công trình đã thi công

Thi công nhà xưởng, giai đoạn hoàn thiện hệ khung

Thi công nhà xưởng, giai đoạn hoàn thiện hệ khung

Hệ khung nhà xưởng

Hệ khung nhà xưởng

Đổ bê tông nền nhà xưởng

Đổ bê tông nền nhà xưởng